SPEVSOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ

Sociální podnikání je oblast se stále rostoucím významem. Ačkoliv neexistuje jediná obecně platná definice tohoto směru podnikání, zjednodušeně by se dalo charakterizovat takto:

• založeno na principu solidarity,
• podniky mají jasně definované cíle a zaměření (tvorba pracovních míst, environmentální či sociální cíle, apod.),
• podniky jsou přímo zaměřeny na tržní produkci zboží a služeb, snaží se být životaschopnými a udržitelnými podnikatelskými subjekty, jejichž podnikání přináší zisk,
• organizace jsou propojeny na neziskový sektor a dobrovolníky.

Podniky sociálního podnikání jsou vymezovány jako „podniky s primárně sociálními cíli, jehož nadhodnota je reinvestována za tímto účelem zpět do podniku nebo do komunity, než aby byl tento podnik řízen potřebou maximalizovat zisk svým podílníkům a vlastníkům“ (‘Social Enterprise – a strategy for success,’ DTI, 2002).

Průkopníky tohoto stylu podnikání jsou například Standford University či Skoll Foundation, které nabízejí vzdělání či podporu v tomto oboru. V současné době se tento model podnikání začíná úspěšně uplatňovat i v České republice. Současně s aplikací tohoto modelu se objevilo i mnoho nových definic sociálního podnikání českého původu, které se, stejně jako ty americké, více či méně vzájemně liší.

Při tvorbě vzdělávacího plánu v rámci tohoto projektu jsme se proto rozhodli pro tvorbu definice vlastní, která by zahrnovala a zohledňovala nejen právní prostředí v České republice, ale především skutečnou ideu sociálního podnikání, jak je chápáno především ve Spojených státech:

„Sociální podnikání je soustavná činnost subjektu vlastním jménem na vlastní riziko. Touto činností se subjekt snaží o řešení problému, který má obecně prospěšný charakter či o dosažení zisku, který následně použije k obecně prospěšným činnostem.“

ZPĚT